Ирена Цакова

Добрият лидер има доверието на екипа си – интервю с Ирена Цакова

От 2019г. инж. Цакова е директор “Разрешителни и правни дейности” за дружествата на Дънди Прешъс Металс в България.
Тя завършва магистратура по „Екологичен мониторинг, контрол и здраве“. Работи в отдел „Опазване на околната среда“ в завода в Кремиковци, ръководител е на „Опазване на околната среда“ в „Наван Челопеч“. През 2004 Ирена е назначена на длъжност Мениджър „Околна среда и връзки с обществеността“ в Челопеч. Ръководи всички екологични проекти, свързани с производството. Отговаря за извършването на надежден мониторинг на околната среда и изготвяне на съответните доклади. Разработва проекти за закриването и рекултивацията на нарушени терени от рудодобивни дейности в миналото, като например пропадания на земната повърхност и стари насипища. Изготвя Планове за ангажиране на заинтересованите страни, заедно с всички съпътстващи ги дейности за оповестяване и консултации.
През 2013 Ирена е назначена за Оперативен директор и поема дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Г-жа Цакова, Оперативен директор на Дънди Прешъс Металс Крумовград, е избрана за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело „Mines and Money“.

Възможно ли е успешното ръководене на един бизнес, без значение от мащаба му, ако има липса на визионерство и мисъл за утрешния ден?

Секторът добив на полезни изкопаеми, в който ние работим, е базов за икономиката, т.е. от нашата дейност зависят редица други икономически отрасли. От една страна с фокуса върху устойчивото развитие, дигитализацията, нисковъглеродните и зелени практики настоящият момент е особено показателен за значението на добивната индустрия. От друга страна обаче обществената нагласа за нуждата от опазване на климата и околната среда като цяло поставя много високи изисквания. При тези обстоятелства визионерството е от решаващо значение за съществуването ни като бизнес и като сектор в икономиката. То създава условия за промяна и адаптация, благоприятства развитие, много често изкарва извън зоната на комфорт. Това обаче е и тайната за успех. Мисълта за утрешния ден е мощен стимул за развитие.   

Именно благодарение на мисълта за утрешния ден минния бранш днес се модернизира, осигурява все по-добра защита на служителите и условия на труд, използва все по-щадящи околната среда технологии, предлага много повече грижа за общностите.

Какви практики имате във Вашата компания за насърчаване на вътрешното лидерство и подкрепа на хората с идеи и визия за бъдещето?

Иновативните идеи са златото на 21 век и те имат все по-голямо място в минната индустрия. Опитът ни показва, че, когато успееш да създадеш среда, в която хората се чувстват свободни, се  раждат идеи и новаторски решения.  Лидерството има роля в осигуряването на такава среда, а мотивацията е по-голяма там, където човек чувства, че нещо зависи от него.

В българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“ прилагаме оперативен модел на управление, който благоприятства създаването на среда за нови идеи. Имаме много примери за решения, родени в пресечните точки между традиционните минни практики, базите данни и информационните технологии. Сред многобройните проекти в рудник „Челопеч“ изпъкват СМАРТ центъра, разработването на самообучаващ се дрон за работа в подземна среда, технологията за изземане на граничния целик. Те са и нашето истинско технологично предимство. Успехът идва след като на всички нива всеки в неговата роля и отговорност е силно ангажиран и си свършва работата.

Още един механизъм за насърчаването на лидерството и идеите е диалога със заинтересованите страни. Умението да се вслушваш в предложения, които идват от граждани, организации или партньори, да чуваш това, което притеснява хората, да адаптираш плановете си в движение е в пряка връзка с визионерството. Благодарение на това днес в Крумовград имаме уникално интегрирано съоръжение за съхранение на минен отпадък, пълно използване на технологични води в рецикъл, създадохме първия Фонд за насърчаване и подкрепа на микро, малък и среден бизнес със средства на „Дънди Прешъс Металс“ на стойност 5 млн. долара.    

Каква е ролята на понятията устойчивост и отговорност в новата реалност, в която работим?

За да осигурява здравето и безопасността на хората, минният бизнес разчита на правила и дисциплина. В този дух новата реалност подкрепя отговорността към здравето и нуждата от ангажираност и съпричастност.

Устойчивостта работи на много нива, но важен принцип е, че бизнесът не може да процъфтява в западащи общества. Инвестираме в образование, защото на обществото ни трябват знаещи и можещи хора, инвестираме в околна среда, защото вярваме, че всеки трябва да живее в по-чисти селища с добра инфраструктура и достъп до качествени услуги, инвестираме в култура, защото тя скрепва обществото и в спорт, защото считаме здравето за висша ценност.  Затова и непрекъснатият ни стремеж към развитие излиза извън границите на компаниите ни в Челопеч и Крумовград. Ние сме причина там, където работим, младите да искат да остават.

Кои за Вас са най-ценните лидерски качества в днешния ден?

Добрият лидер има доверието на екипа си. Споделя опит и се доверява на  своите колеги. Лидерството се подхранва от изслушване и разбиране, от обмислени решения и грижа за общия успех, от възможността да гледаш в бъдещето и да осигуряваш приемственост.