Корпоративни партньори

Нашият партньор минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди. Предметът ѝ за дейност е добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди, биохимично извличане на мед, ремонтна, проучвателна и инженерно-внедрителска дейност. Компанията предлага висококачествен меден концентрат и катодна мед, която произвежда от омеднени разтвори чрез инсталация за екстракция и електролиза.

Нашият партньор „Дънди Прешъс Металс“ е международна минна компания със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали. Дънди Прешъс Металс България е българска компания с предмет на дейност добив и преработка на медно-златни руди от находищата на Челопеч и Крумовград. Компанията разработва находището на медно злато от 2004 г.

Политика по корпоративна социална отговорност

Доклад за устойчиво развитие на Дънди Прешъс България 2018

Притурка към доклад за устойчиво развитие 2019

Нашият партньор Лидл България стартира своя бизнес през 2010 г. Към края на 2019 г. компанията има 100 магазина в 48 населени места и продължава системно и устойчиво да разширява своята мрежа. Прилагайки принципите на ефективност и максимална опростеност, високо качество, производителност и устойчивост, които са в основата на бизнес модела на Lidl, Lidl България продължава да се утвърждава като модерен дискаунтер, който е близо до своите клиенти чрез удобни локации, оптимално съотношение цена-качество и разнообразна гама от собствени марки, местни продукти и маркови продукти.
Устойчивото развитие е в основата на бизнес модела на Lidl и присъства като принцип във всяка от техните дейности. Те искат да генерираме печалба по отговорен и устойчив начин, съвместим с грижите им за околната среда и обществото. Хората в организацията, независимо от техния отдел или ниво, са наясно с ролята си в отговорното прилагане на бизнес модела на Lidl. Стратегическото значение на тази тема за Lidl България се изразява в основните области, въз основа на които е разработен Модел за отговорност на Lidl. Той идентифицира 4 етапа, всеки от които представя подробно основните области на въздействие на техния бизнес:

  •  ресурси и земеделие
  • верига на доставки и преработка
  • операции и процеси
  • клиент и общество

Прилагайки този модел във всички страни, в които работи, Lidl стъпва на солидна основа, докато разработва местната стратегия за устойчиво развитие на Lidl България. Те идентифицират въздействието си на всеки етап от веригата за добавена стойност – от производството до предлагането на техните продукти – и се ангажират да сведат до минимум отрицателните въздействия от техните дейности и да увеличат положителните. В контекста на техните бизнес решения се стремят да избегнат и / или значително да намалят всички възможни неблагоприятни ефекти или щети върху околната среда и благосъстоянието на хората. Това прави Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и устойчивото развитие неразделна част от тяхното корпоративно управление.

Политика по корпоративна социална отговорност

Доклад за устойчиво развитие на Лидл България 2016-2017

Support us

Our book will be ready in December 2020.

People, companies – you are invited to support us by pre-ordering the book or by becoming Company Friend.

Company Friend – 250 Euro

Individuals, companies and institutions who want to support us in our journey to sustainable leadership may become.

Appropriate for all friends, supporters, business and organisations

By supporting us with just 250 Euro you will receive:

  • 15 book copies in Bulgarian and 5 book copies in English
  • All books with signatures from the authors
  • Special Mentioning on the Promo event in December 2020
  • Mentioning and Logo here on our website

Prices do not include VAT.

Looking for your friendly support!

Sure we have also For full Sponsorship Proposal.
For details please contact Marina Stefanova
marina@csrab.com